Bezcelní limity

Přivezení předmětů a zboží, které se nachází v příručním zavazadle cestujícího

Od 1. prosince 2008 roku jsou platné níže uvedené limity týkající se hodnoty a množství přivezeného zboží v příručním zavazadle cestujícího. Pokud nepřekročíte tyto stanovené limity, není nutno platit clo za dané zboží.

V případě importu přivezeného zboží v příručním zavazadle cestujícího, který přilétá letadlem z území třetího státu na území Polska není nutno platit DPH (a s tímto také souvisí to, že není nutno platit clo za dovezené zboží) až do hodnoty 430 EUR.

Do výše uvedené hodnoty se nezapočítává hodnoty léků a léčiv, které jsou nezbytné pro potřeby cestujícího, hodnoty tabáku a tabákových výrobků, a také alkoholických nápojů, které jsou přiváženy dle níže stanovených norem.

Pokud se týče o tabákové výrobky a alkoholické nápoje , není nutno platit clo za následující množství výše uvedeného zboží:

 1. Tabákové výrobky, pokud jsou přiváženy cestujícím, který má více než 17 let:
  • cigarety – 200 kusů nebo
  • tenké cigarety (cigarety, jejichž hmotnost nepřesahuje 3g/kus) – 100 kusů, nebo
  • cigára – 50 kusů, nebo
  • tabák ke kouření – 250 g,

  Neplacení cla v rámci výše uvedených norem se vztahuje na libovolnou kombinaci tabákových výrobků, avšak pod podmínkou, že procentuální součet hodnot využití jednotlivých osvobození od cla nepřekračuje 100%.

 2. Alkoholické nápoje, pokud jsou přiváženy cestujícím, který má více než 17 let:
  • nápoje, které vznikly destilací a lihoviny o objemu alkoholu překračujícím 22%, čistý líh o objemu alkoholu 80% a více - 1 litr nebo
  • alkohol a alkoholické nápoje o objemu alkoholu nepřekračujícím 22% - 2 litry a
  • nešumivé vína – 4 litry a
  • pivo – 16 litrů.

  Neplacení cla v rámci výše uvedených norem se vztahuje na libovolnou kombinaci různého druhu alkoholu a alkoholických nápojů, které jsou uvedené v písm. a) a b), avšak pod podmínkou, že procentuální součet hodnot využití jednotlivých osvobození od cla nepřekračuje 100%.

Odlet

Odlétající cestující mají na výběr dvě stanoviště: "NIC K PROCLENÍ" - označené emblémem zelené barvy, nebo "ZBOŽÍ A DEVIZOVÉ CENNOSTI K PROCLENÍ" označené emblémem červené barvy.

 • Stanoviště "NIC K PROCLENÍ " označené emblémem zelené barvy jsou určena pro cestující, kteří vyvážejí výhradně osobní věci, zboží a věci neurčené k hospodářské činnosti a nemající obchodní charakter a/nebo zahraniční měny ve výši nepřesahující celkovou hodnotu 10 000 euro.
 • Stanoviště "ZBOŽÍ A DEVIZOVÉ CENNOSTI K PROCLENÍ" označené červeným emblémem jsou určena pro cestující, kteří vyvážejí devizové cennosti a/nebo státní měny ve výši překračující hodnotu 10 000 euro, a vyvážející zboží určené k hospodářské činnosti nebo zboží obchodního charakteru, a také zboží podléhající vývozním omezením např. předměty vyrobené před rokem 1945.
  • Cestující, kteří mají pochybnosti o celně-devizových předpisech, získají informace na tel. č. 801 470 477

Přílet

Cestující si může vybrat zelenou chodbu „NIC K PROCLENÍ“, pokud nepřeváží zboží překračující celní úlevu pro cestující.

 • Veškeré zboží přesahující celní úlevu musí být před opuštěním sálu celního odbavení přihlášeno u stanoviště „ZBOŽÍ K PROCLENÍ“ v červené chodbě.
 • Písemně musí být oznámen dovoz ze zahraničí devizových cenností a státních platebních prostředků, které celkově překročí hodnotu 10 000 euro. Na červených chodbách "ZBOŽÍ K PROCLENÍ " se nacházejí stanoviště určená ke schválení dovozu devizových cenností a státních platebních prostředků.
 • Dovoz omamných látek, zakázaných předmětu je s ohledem na zvyklosti, ochranu životního prostředí pro lidi, zvířata a rostliny, zakázán. Rovněž je zakázán dovoz věcí, které ohrožují veřejnou bezpečnost a pořádek!

Porušení celních nebo devizových předpisů znamená vystavení se trestně-finanční zodpovědnosti.

Výše uvedené informace jsou obecné. Právní předpisy jsou obsaženy v normativních aktech zveřejněných ve Sbírce zákonů a v polských věstnících, se kterými by se měl seznámit každý cestující překračující hranici Polské republiky.

Bezcelní obchody

V areálu Mezinárodního letiště Katowice v Pyrzowicích v odletové hale Terminálu A a B fungují bezcelní obchody, které nabízejí cestujícím v mezinárodní přepravě a opouštějícím území Polska zboží nepodléhající proclení.

Vyvezení financní hotovosti

Není stanoven žádný limit pro privezení a vyvezení penez pro cestující. Avšak ti cestující, kterí nemají rádi placení kartou a rozhodují se pro použití hotovosti, by meli vedet, že mají povinnost pri prekrocení hranice nahlásit písemnou formou celním orgánum nebo orgánum Pohranicní stráže, které provádejí celní kontrolu, že vlastní zahranicní nebo tuzemskou menu ve výši, jenž prekracuje ekvivalent hodnoty 10 tisíc euro.

Cestujícím, jak bydlícím v Polsku, tak i zahranicním je povoleno vyvézt platební prostredky v hodnote neprekracující 10 tisíc euro vyplacené z bankovního konta nebo získané od banky za prostredky, jenž jsou na bankovním konte shromáždené. Krome toho je možno vyvézt financní prostredky již dríve do Polska privezené a nahlášené k privezení písemnou formou. Dokumenty opravnujícími k vyvezení je nutno se prokázat celním orgánum nebo orgánum Pohranicní stráže, bez predchozí výzvy.

Nebot k vývozu financních prostredku dochází na základe:

 • potvrzení vystaveného bankou,
 • písemného prihlášení jejich predchozího privezení do zeme potvrzeného celními orgány nebo orgány Pohranicní stráže.

Polské devizové predpisy povolují také vyvezení financních prostredku ve výši neprekracující 10 tisíc euro, které pocházejí z jiných zdroju než výše urcených, avšak pod podmínkou, že budou prihlášeny písemnou formou orgánum celní správy nebo orgánum Pohranicní stráže.

Pozor: Tyto predpisy platí pouze v rámci turistického ruchu, nebot platby v obchodním styku musí být hrazeny prostrednictvím banky.

Informace o zákazu dovozu potravin živočišného původu cestujícími v osobních zavazadlech

Vzhledem k nebezpečí zavlečení chorob do států Evropské unie platí přísná opatření při dovozu některých výrobků živočišného původu na území EU. Tato opatření se používají při přepravě výrobků živočišného původu mezi 28 členskými státy EU nebo pro výrobky pocházející z Andory, Liechtensteinu, Norska, San Marina a Švýcarska.

Je zakázáno dovážet na území Evropské unie v osobním zavazadle pro osobní spotřebu:

 • maso a masné výrobky (maso, uzeniny, živočišný tuk, klobásy, masové konzervy, pečivo nadívané masem nebo obsahující maso, těstoviny (pokud obsahují maso nebo mléko), omáčky, polévky atp.,
 • mléko a mléčné výrobky (mléko, jogurty, smetana, tvaroh, kefír, sýry, máslo, kondenzované mléko, zmrzliny atp.),
 • krmiva pro domácí zvířata obsahující maso nebo mléko (krmiva pro domácí zvířata, žvýkací hračky pro psy).

Podrobný seznam zboží, na které se vztahuje zákaz a osvobození, je uveden v přílohách I a II nařízení Komise (ES) č. 206/2009.

Za nenahlášení takových výrobků může hrozit pokuta nebo zahájení trestního řízení.

Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens